Βυθοσκόπηση (για παθήσεις ωχράς, αγγείων, υαλοειδούς, αμφιβληστροειδούς)